fbpx

Hur säkerställer Textilia social hållbarhet i leverantörskedjan

Miljö & Hållbarhet

Hur kan vi på Textilia säkerställa att social hållbarhet efterlevs genom leverantörskedjan? Jo, genom en tydligt kravställd uppförandekod och uppföljning. Som företag kan man välja att formulera en helt egen uppförandekod, men vi kände att det skulle ge oss bättre garantier om vi använde samma system och samma uppförandekod som andra i vår bransch och valde därför att gå med i BSCI. Vi låter Jonas Olaison, vår Miljö- och kvalitetschef på Textilia förklara fördelarna.

Gemensamt system

Textilia är medlemmar i ett samarbetsinitiativ för att hantera frågorna kring social hållbarhet i leverantörskedjan – amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI är en europeisk organisation som ligger under European Free Trade Association (EFTA) och där styrkan ligger i att medlemmarna har en gemensam uppförandekod och ett gemensamt system för revision. Genom BSCI granskas de sociala arbetsvillkoren i hela leverantörskedjan och de är experter på just textilimport.

Det finns en gemensam databas med alla leverantörer och producenter av textilier. Där kan man bland annat kan se var i världen de finns, att de har godkända revisioner och vilken status de har. I databasen är det dock anonymt vilket företag som äger ansvar (responsibility). Att äga ansvar innebär att företaget som har leverantören på sin lista ska följa upp denne. De ska kontrollera att de följer uppförandekoden, att revisioner utförs, se till att uppdatera inköpsdata, kontaktpersoner osv. Företag kan lägga till nya leverantörer och producenter i sin lista, men de kan också ta över ansvaret från någon annan. Textilia har i dagsläget ett 20-tal leverantörer på sin lista i BSCI som vi äger ansvar för, och ytterligare 10 producenter vars importörer själva är med i BSCI.

Utbildning och uppföljning

BSCI arbetar också med att dela med sig av kunskap och ge kraft (empower). De tillhandahåller utbildningar inom socialt ansvarstagande till producenterna i deras hemländer och på deras hemspråk. BSCI arbetar även inom EU med lobbyverksamhet, samt att de samarbetar med lokala regeringar och fackförbund för att på så vis förbättra arbetsförhållanden lokalt.

Ett stort fokus ligger även på att se till att principerna efterlevs i praktiken och det finns olika strategier för att säkerställa detta. Textilia kontrollerar efterlevnad genom att låta externa revisorer, med lokal kännedom, genomföra återkommande revisioner. En godkänd revision är giltig i 2 år och om avvikelser uppstår krävs producenten på en åtgärdsplan och en återrevision genomförs inom 1 år.

11 principer

BSCI:s uppförandekod bygger på internationella arbetsnormer som skyddar arbetstagarnas rättigheter, såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsvillkor. Uppförandekoden består av 11 principer som ska uppfyllas:

 1. Rätten till fackföreningsfrihet och kollektivförhandlingar
  Vårt företag respekterar arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar eller andra slags arbetstagarorganisationer och att delta i kollektivförhandlingar.
 2. Rättvis ersättning
  Vårt företag respekterar arbetstagarnas rätt att få rättvis ersättning.
 3. Arbetshälsa och säkerhet
  Vårt företag säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö, bedömer risker och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska dessa.
 4. Särskilt skydd för unga arbetstagare
  Vårt företag ger särskilt skydd till alla arbetstagare som ännu inte är vuxna.
 5. Inget tvångsarbete
  Vårt företag engagerar sig inte i någon form av tvångsarbete, människohandel eller icke-frivilligt arbete.
 6. Etiskt affärsbeteende
  Vårt företag tolererar inte handlingar av korruption, utpressning, förskingring eller bestickning.
 7. Ingen diskriminering
  Vårt företag erbjuder lika möjligheter för alla och diskriminerar inte arbetstagare.
 8. Reglerade arbetstider
  Vårt företag följer lagen om arbetstid.
 9. Inget barnarbete
  Vårt företag anställer inte någon arbetare under den lagliga lägsta åldern.
 10. Tydliga anställningskontrakt
  Vårt företag anställer arbetstagare med dokumenterade kontrakt enligt lagen.
 11. Miljöskydd
  Vårt företag tar nödvändiga åtgärder för att undvika miljöförstöring

Länk till BSCI om du vill läsa mer.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *