fbpx

Basala hygienrutiner och föreskrifter om smittrisker inom vård och omsorg

nya föreskrifter om smitta

Vård & Omsorg

I januari 2016 utökade Socialstyrelsen sina föreskrifter om basala hygienrutiner för att även gälla omsorgsverksamheter som t.ex. hemtjänst och LSS-boenden. Även Arbetsmiljöverket har sedan november 2018 uppdaterade föreskrifter när det gäller smittrisker i arbetsmiljön. Men vad innebär dessa basala hygienrutiner och föreskrifter i praktiken? Och hur kommer de att påverka arbetsgivare när det kommer till ansvaret för hantering och tvätt av personalens arbetskläder?

Socialstyrelsens rutiner om basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården och utgör grunden i vårdhygieniska riktlinjer i Sverige. Rutinerna är obligatoriska inom sjukvårdsinrättningar och alla som arbetar inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska tillämpa hygienrutiner och klädregler i arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter. Från och med den 1 januari 2016 omfattas även hemtjänst, särskilt boende (äldreboenden) och LSS-boenden av rutinerna.

Vårdgivare och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller särskilda boendeformer ansvarar för att föreskrifterna följs av personalen. För arbetsgivaren innebär det bland annat en skyldighet att

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker AFS 2018:4

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker började gälla den 19 november 2018. En nyhet i föreskrifterna som påverkar många verksamheter är en regel som handlar om arbetsklädernas hantering och tvätt.

Regeln innebär i korthet att ansvaret ligger hos den arbetsgivare som har arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder. Det är arbetsgivarens ansvar att

Ur de allmänna råden framgår även att kostnader för tvätt av arbetskläder, i likhet med alla andra nödvändiga hygien- och arbetsmiljöåtgärder, inte ska belasta arbetstagaren.

Arbetsgivarens ansvar

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har haft en avstämning med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen angående innebörden av de nya föreskrifterna. Att tillhandahålla arbetskläder utgör enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter en arbetsmiljöåtgärd och det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljöåtgärder.

Det innebär att det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaderna för sådana arbetskläder och för tvätt av dessa, inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Sammanfattning

De nya arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2018:4 i kombination med Socialstyrelsens basala hygienrutiner SOSFS 2015:10, innebär därmed att arbetsgivaren i berörda verksamheter ska se till att:

  1. överdel, dvs. tröja eller skjorta ska ha kort ärm.
  2. arbetskläderna får bara används på jobbet och ska tas av vid arbetsdagens slut.
  3. arbetskläderna ska bytas varje dag.
  4. arbetskläderna ska tvättas i minst 60 °C.
  5. arbetsgivaren ska stå för kostnaden avseende arbetskläder och tvätt.
Källor: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2015-10, https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4-.pdf, https://bit.ly/2L1kns2

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *