fbpx
nya föreskrifter om smitta

Nya föreskrifter om smittrisker från 19 november 2018

Vård & Omsorg

Innan sommaren kom beskedet att Arbetsmiljöverket kommer med nya föreskrifter om smittrisker, AFS 2018:4. De kommer att börja gälla från och med den 19 november 2018. Vad innebär dessa nya föreskrifter egentligen och hur kommer de att påverka arbetsgivare när det kommer till ansvaret för hantering och tvätt av personalens arbetskläder?

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården och utgör grunden i vårdhygieniska riktlinjer i Sverige. Rutinerna är obligatoriska inom sjukvårdsinrättningar och alla som arbetar inom verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska tillämpa hygienrutiner och klädregler i arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter. Från och med den 1 januari 2016 omfattas även hemtjänst, särskilt boende (äldreboenden) och LSS-boenden av rutinerna.

Vårdgivare och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller särskilda boendeformer ansvarar för att föreskrifterna följs av personalen. För arbetsgivaren innebär det bland annat en skyldighet att ta fram hygienrutiner, att se till att personalen har kortärmad arbetsklädsel som tvättas varje dag samt att personalen bär och hanterar skyddskläder av engångsmaterial utifrån de behov som identifierats i verksamheten.

Guide: 4 saker du måste veta för att arbetskläderna ska uppfylla kraven på  basal hygien

Nya arbetsmiljöföreskrifter om smittrisker AFS 2018:4

I tillägg till det kommer nu Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker som börjar gälla den 19 november 2018. En nyhet i föreskrifterna som kommer att påverka många verksamheter är en helt ny regel som handlar om arbetsklädernas hantering och tvätt.

Regeln innebär i korthet att ansvaret ligger hos den arbetsgivare som har arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder att se till att arbetstagarna tar av arbetskläderna vid arbetsdagens slut, att arbetskläderna hålls åtskilda från andra kläder, att de tvättas vid minst 60°C och förstörs vid behov. Ur de allmänna råden framgår även att kostnader för tvätt av arbetskläder, i likhet med alla andra nödvändiga hygien- och arbetsmiljöåtgärder, inte ska belasta arbetstagaren.

Arbetsgivarens ansvar

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har haft en avstämning med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen angående innebörden av de nya föreskrifterna. Att tillhandahålla arbetskläder utgör enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter en arbetsmiljöåtgärd och det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljöåtgärder.

Det innebär att det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaderna för sådana arbetskläder och för tvätt av dessa, inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Sammanfattning

De nya arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2018:4 i kombination med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:10, innebär därmed att arbetsgivaren i berörda verksamheter ska se till att:

  1. överdel, dvs. tröja eller skjorta ska ha kort ärm.
  2. arbetskläderna får bara används på jobbet och ska tas av vid arbetsdagens slut.
  3. arbetskläderna ska bytas varje dag.
  4. arbetskläderna ska tvättas i minst 60 °C.
  5. arbetsgivaren ska stå för kostnaden avseende arbetskläder och tvätt.
Källor: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2015-10, https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/smittrisker_afs_2018_4-.pdf, https://bit.ly/2L1kns2

/ Sofia Stark

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *