fbpx

Vad är nyttan av att diskutera hållbarhet med sina intressenter?

Barn tittar på karta, hållbarhet, dialog - Textilia

Miljö & Hållbarhet

Att föra en dialog med sina intressenter när det gäller hållbarhet är ett grundkrav som lyfts fram i exempelvis ISO 26000 och Global Reporting Initiative GRI* men vad är nyttan av det och varför är det viktigt att ta hänsyn till intressenterna?

Generellt bör en organisation som arbetar med hållbarhet identifiera sin påverkan på mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljön och korruption. För att lyckas med det krävs kunskap om vad relevanta intressenter tycker är viktigt. Så att först identifiera intressenter och sedan faktisk fråga dem vad det tycker är viktigt leder till att ert hållbarhetsarbete blir mer precist och korrekt.

Jag försöker förtydliga nyttan av intressentdialog genom att dela upp svaren enligt den utvärderingsmodell jag skrivit om tidigare in blogginlägget ”Hur ska man utvärderas sitt hållbarhetsarbete”

Åstadkommen affärsnytta

Genom stärkta och förbättrade relationer med era intressenter ökar deras förtroende för er samtidigt som affärsriskerna minskas. T.ex. leder en intressentdialogen med era:

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Genom intressentdialogen får ni hjälp att fokusera på rätt saker och denna dialog är en hjälp i er väsentlighetsanalys. Detta ger i slutändan er möjlighet att förbättra det som är viktigast både för er och era intressenter och på så vis erhålla större effekt av ert hållbarhetsarbete.

Ledarskap

Genom att vara tydliga gentemot era intressenter att ni arbetar med hållbarhetsfrågor och att ni i detta arbete arbetar in synpunkter och önskemål från intressenter visar ni upp ett gott ledarskap. Detta leder till att era intressenter i sin tur blir mer engagerade och själva ställer frågor kring sin egen hållbarhet kopplade till sina tjänster, produkter och inköp. De företag som går före och visar upp hur de arbetar med hållbarhet och involverar sina intressenter blir automatiskt ledare inom hållbarhetsarbetet och påverkar mycket mer än sin egen verksamhet i en positiv riktning.

Innovation och nytänkande

Dialogen leder till att personer utanför företaget ges möjlighet att ge sin bild av problemen och möjligheterna vilket öppnar upp för innovativa idéer och nytänkande som er organisation kan ta till er. Arbetssättet att genomföra intressentdialog kan även sprida sig till andra områden förutom hållbarhetsområdet och även där ytterligare öka graden av innovation.

Slutligen ett exempel

Titta gärna på resultatet av vår senaste intressentdialog som innehöll mycket kompetenshöjande aktiviteter men även dialog om vad som är viktigast i vår bransch när det gäller hållbarhet med fokus på vår textilleverantörskedja.

 

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.