fbpx

Region Örebro län investerar i klimatneutral textilservice

Godawari-green-Energy

Miljö & Hållbarhet

Textilia och Region Örebro län har under många år samarbetat för att ta ett större grepp om textilservicens miljöpåverkan. I första hand genom att reducera miljöpåverkan så mycket som möjligt och i slutändan klimatkompensera för den klimatpåverkan som ändå kvarstår. Ett gemensamt projekt har varit att göra regionens lilla handduk helt klimatneutral. Och nu är vi i mål.

Som en del av vårt övergripande hållbarhetsarbete erbjuder vi en tjänst för klimatneutral textilservice. Den är uppbyggd på tre nivåer; brons, silver och guld. Region Örebro län har nu uppnått guldnivå för produkten liten handduk. Textilia har för Region Örebro Läns räkning klimatkompenserat för 46 ton växthusgasutsläpp genom en investering i Southpoles klimatprojekt Solar thermal power plant by Godawari Green Energy Limited.

Reducerad miljöpåverkan

Att vara med och driva på utvecklingen av hållbara textilier är en viktig del i Region Örebro läns långsiktiga hållbarhetsarbete. I samband med att Region Örebro övervägde att ta in Textilias Bra Miljövals-märkta LET-handduk kravställdes en livscykelanalys. Detta för att säkerställa att handduken var så miljövänlig som den utgav sig för att vara. Analysen resulterade i att gramvikten på handduken reducerades, vilket i slutänden ledde till en ännu bättre produkt ur miljösynpunkt.

Jonas Olaison, Hållbarhetchef på Textilia berättar;
– Livscykelanalysen ger oss kunskap om hur stor miljöpåverkan är och var den är som störst. Vilket ger oss möjligheter att välja bättre textilfibrer och samtidigt sätta ett pris på klimatpåverkan. Det ger oss i sin tur ett tydligt incitament att fortsätta att minska klimatpåverkan från våra textilinköp såväl som vår verksamhet här i Sverige.

Klimatkompensation

Efter införandet har den klimatpåverkan som handduken haft från 2015 till 2018 beräknats genom direkta egna utsläpp från bränslen till produktion och transportbränslen, indirekta utsläpp från energi som el, fjärrvärme och ånga, samt övriga indirekta utsläpp som tillverkning av fibrer och textilier. Total klimatpåverkan hamnade på 46 ton CO2-ekvivalenter.

Val av projekt

Olika projekt för klimatkompensation utvärderades av Region Örebro län och Textilia och valet föll slutligen på termalt solcellsprojekt i Indien. Solar thermal power plant by Godawari Green Energy Limited. Ett CDM projekt med gold standard*
Projektet arbetar mot 5 av de 17 globala målen för en hållbar framtid

5 av de globala målen

Godawari solar thermal plant består av 50 MW thermala solceller som producerar 119 MWh solenergi per år till det regionala nätet. Utöver att ersätta fossila bränslen med ren el, avsätter projektet 2% av intäkterna från klimatkompensationen till lokal samhällsutveckling. Projektet i sig leder även till

Tekniken

Solreflektorer följer solens rörelse under dagen. Solenergin koncentreras i speglar mot s.k. mottagningsrör i vilka det finns en värmebärarande vätska. Energin i vätskan används sedan för att skapa högtrycksånga som i sin tur leds till en generator som genererar el.

– Vi ser att klimatneutral textilservice är en win-win för alla involverade och ett litet men viktigt steg mot en mer hållbar textilservice. Vi på Textilia måste jobba tillsammans med våra kunder om vi ska ha en chans att nå vårt mål om att vara helt klimatneutrala 2035, avslutar Jonas.

* CDM står för Clean Development Mechanism, och är regelverket för koldioxidminskningsprojekt som definieras av Kyotoprotokollet. Alla CDM-projekt är granskade och auktoriserade av FN-organet CDM Executive Board.
Officiellt certifikat från Southpole.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *