fbpx

Studie: En ekonomisk jämförelse mellan tvätt av personalkläder i egen regi vs. hyra tjänsten från ett tvätteri

Studie: En ekonomisk jämförelse mellan tvätt av personalkläder på arbetsplatsen (OPL) vs. hyra tjänsten från ett tvätteri

Vård & Omsorg

Vi har tagit del av en rapport framtagen av Anna Bernstad Saraiva, ÅF Infrastructure AB – “REPORT – FINAL. Professional laundry service or On Premise Laundry (OPL) and home washing – What is more sustainable?” Den jämför hållbarhet i tvätteribranschen vs. tvätt i egen regi på arbetsplatsen, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. I den här artikeln har vi tagit fasta på det ekonomiska perspektivet. Rapporten visar att professionell tvätt bland annat ger lägre kostnader, förlänger textiliernas livslängd och ger säkrare leveranser.

Se kostnader i ett större perspektiv vid tvätt i egen regi

När ni ska kalkylera för kostnaderna och jämför tvätt i egen regi (även kallat OPL – On Premise Laundry)  med professionell tvätt- och textilservice, är det viktigt att ta hänsyn till kostnader i ett större perspektiv. För OPL är det inte enbart de direkta kostnaderna för inköp av arbetskläder och tvättmaskiner som måste tas i beaktning, utan det är viktigt att få med parametrar som maskinparkens hela livscykel, textiliernas livslängd, dolda kostnader som arbetsrelaterade hälsoproblem för personalen, alternativ användning av kapital och arbetskraft etc. Kostnader för administration, inköp av tvättmedel, maskinunderhåll, utbildning för personal mm beaktas vanligen inte heller i kalkylen vilket kan skapa sneda jämförelser.

Professionell tvätt ger lägre kostnader

De totala kostnaderna för tvätt i egen regi jämfört med att använda sig av en professionell textiltvättjänst har i rapporten baserats på uppgifter från fyra företag där tvätt sker på arbetsplatsen (två äldreomsorger, ett sjukhus och ett hotell i Schweiz) och fem professionella tvätt- och textilserviceföretag. Jämförelsen gjordes per kg textil och år och inkluderade både investeringar samt fasta och fluktuerade kostnader. Resultaten visade att professionell tvätt- och textiltjänst gav lägre kostnader per kg textil och år i samtliga fall utom ett, där alternativen låg på samma nivå.

Investera i er verksamhet istället för i arbetskläder

I stället för att investera ett stort kapital i ett eget lager av bädd- & badtextilier och arbetskläder, kan du hos de flesta textilserviceleverantörer välja att hyra de textilier du behöver på månadsbasis. Det ger dig möjlighet att investera i din kärnverksamhet i stället för i inköp och egen hantering av textilier. Att hyra textilier ger också en högre grad av flexibilitet vid t.ex. ökad eller minskad arbetsstyrka, antal brukare, antal bäddar m.m. eftersom textilserviceleverantören oftast ganska lätt kan göra plaggförändringar i den hyrstock ni har i ert avtal.

Förläng textiliernas livslängd

I samarbete med en professionell tvätt- och textilservice kan kontrakt utvecklas för att de kontinuerligt ska reparera mindre skador i textilier och helt byta ut mer skadade textilier. Det möjliggör en förlängning av textilernas livslängd. Hyreskontrakt med en textilservicepartner genererar också en ökad användning av högkvalitativa textilier. Vid tvätt i egen regi eller där verksamhetsutövaren själv äger textilierna, kan det upplevas som frestande att köpa textilier av lägre kvalitet för att minimera investeringskostnaderna.

Att tvätta rätt kräver många års erfarenhet

Textilservice omfattar flera högt reglerade områden, t.ex. användning av kemikalier, utsläpp till luft och vatten, arbetsmiljö, hantering och transport av fast och flytande avfall, säkerhetskontroll av utrustning samt skatte- och miljöregler på bränslen och fordon. Dessutom krävs branschspecifika kunskaper inom maskiner, textilier och kemikalier och hur dessa kombineras för att nå högkvalitativa resultat. Att arbeta med textilservice kräver kunskap som vanligtvis tar flera år att bygga upp för att säkerställa kostnadseffektiva och kvalitativa tjänster.

Säkrare leveranser

Att välja en tvätt- och textilservicepartner innebär som regel också en minskad risk för leveransförseningar på grund av tekniska problem. Vanligtvis har en tvättstuga på en arbetsplats ett fåtal maskiner vilket kan leda till att det kan bli problem att få fram rena textilier om en maskin havererar eller om det blir strömavbrott. Tekniska problem med maskinparken kan i värsta fall leda till minskad arbetskraft om extra arbetskläder inte finns tillgängliga. I professionella textilservicesanläggningar är maskinparken ofta stor och känsligheten för tekniska problem därmed mycket mindre.

Undvik dolda kostnader

Bland de som förespråkar OPL beskrivs det många gånger som en fördel att befintlig personal inom sjuk-/äldrevård kan hantera tvätten t.ex. under de långsammare delarna av dagen. Resultatet av det kan resultera i stressad personal, otillfredsställande tvättresultat, höga kostnader för reparationer till följd av felanvändning av maskiner och leveransproblem vid tekniska fel. Dessutom kommer företag som väljer att tvätta i egen regi att behöva ägna mer tid på beställning av kemikalier och nya textilier, underhåll och reparationer av maskiner och administration för att säkerställa att de följer lagstiftningen om miljö och arbetsmiljö. En annan dold kostnad är användningen av utrymmen/lokaler för tvättstuga, som skulle kunna användas för andra ändamål och därigenom generera alternativa inkomster.

Källa: Rapport framtagen av Anna Bernstad Saraiva, ÅF Infrastructure AB, “REPORT – FINAL. Professional laundry service or On Premise Laundry (OPL) and home washing – What is more sustainable?

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *