fbpx

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsrapport 2017

Även om vi inte alltid har kallat det CSR har vi arbetat med miljö, hållbarhet och socialt ansvar sedan bolagets start. Det ligger djupt i kulturen att agera ansvarsfullt gentemot både kunder, anställda, miljön och samhället som helhet. För oss är det sunt förnuft och ger mänskligt och affärsmässigt värde.

Textilias arbete med CSR i våra leverantörsled

Textilia är sedan 2011 medlem i BSCI och vi har anammat deras uppförandekod eller Code of Conduct (CoC) som vår egen. Vi fokuserar på våra importörer och producenter av textilier där vi bedömt att den största risken för brister gällande mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, antikorruption och miljö föreligger i våra leverantörskedjor.
Genom avtal med våra textilimportörer avkräver vi dem ansvar för att vidareförmedla kraven enligt CoC nedåt i leverantörskedjan. Textilias målsättning är att producenter i riskländer ska ha en aktuell revisionsstatus och att deras resultat vid revisioner är som lägst acceptabelt. Enligt amfori BSCI blir revisionsresultaten A-E där A,B är godkänt och C är acceptabelt.

I dagsläget har vi 13 producenter av textilier i riskländer i vårt eget leverantörsträd som vi administrerar i amfori BSCI-databas. 2 av dessa leverantörer har levererat marginella mängder under 2017 och de saknar godkänd status.

  • 2015 hade 50% av leverantörerna godkänd revisionsnivå
  • 2016 hade 67% av leverantörerna godkänd revisionsnivå
  • 2017 har 85% av leverantörerna godkänd nivå (de som saknar har levererat marginellt till Textilia under 2017)

Utöver detta följer Textilia årligen upp importörer som själva är medlemmar i amfori BSCI för att säkerställa att deras producenter har aktuell revisionscykel och godkänd nivå vid revision.

Textilias arbete med socialt ansvar lokalt i Sverige 2018-2017

I Textilias verksamhetspolicy definieras socialt ansvarstagande enligt två punkter, varav den ena punkten handlar om att säkra de mänskliga rättigheterna hos dem som tillverkar våra textilier. Detta sker ofta utanför Sveriges gränser och inom ramen för vårt arbete med BSCI.
Den andra punkten gäller socialt ansvarstagande lokalt i Sverige där vi vill verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle där alla människor har lika värde. Detta gör vi först och främst genom att se till att våra anställda i Sverige har justa villkor, behandlas lika oavsett kön, social status, etnisk tillhörighet eller annat. Här har vi på Textilia lika-behandlingspolicys, jämställdhetspolicys och riktlinjer. Vi följer arbetslagstiftning och kollektivavtal och erbjuder en god och säker arbetsmiljö för våra anställda.

Grunden i Textilias arbete med social hållbarhet ligger i våra värderingar och sammansättningen av medarbetare. På Textilia arbetar medarbetare från ett 40-tal olika nationaliteter, vi har en god spridning på åldrar och kön. För oss är det denna mångfald som berikar oss som företag.
För att fortsätta vara en öppen och mångkulturell arbetsplats har vi bland annat lokala samarbeten med svensk arbetsförmedling för att få långtidsarbetslösa i jobb, vi samarbetar med Internationella vetenskapsakademin i projekt för att få nyanlända akademiker i sysselsättning samt att vi har lokala samarbeten med Samhall för att bidra till att människor med olika typer av funktionshinder ges en möjlighet till sysselsättning. I Göteborg har Textilia ett tvätteri för brukartvätt. Detta tvätteri bemannas helt och hållet av personal från Samhall.

Textilias arbete med antikorruption

I vårt arbete med att sprida amfori BSCI Code of Conduct i våra leverantörsled, föra dialog med våra importörer, sprida information om utbildningar samt genomföra revisioner av våra producenter förmedlar vi och följer upp budskapet att våra producenter ska motverka korruption och ska säkerställa system för visselblåsning som skydda uppgiftslämnaren från repressalier.
I Sverige arbetar Textilia kontinuerligt med att uppmuntra våra medarbetare att lyfta upp och rapportera avvikelser och felaktigheter. Syftet är att vi tillsammans ska lösa dessa och försöka åtgärda dess rotorsak, vi kallar det medarbetardrivet förbättringsarbete. Medarbetare kan rapportera avvikelser dels digitalt i vårt avvikelsehanteringssystem eller ta upp avvikelser i samband med PULS-möten eller Förbättringsmöten.
Utöver detta system tittar vi på möjligheten att under 2018 införa ytterligare en rapporteringsväg för att säkerställa att alla på Textilia kan känna sig säkra när de lämnar in uppgifter om oegentligheter som uppstått och där man vill ha möjlighet att vara anonym.

Miljöinsatser – återanvändning av textilier

Textilias ambition är att öka andelen kasserade textilier som kan återanvändas eller materialåtervinnas istället för att som idag gå till förbränning. För att driva på detta arbete deltar Textilia i olika utvecklingsprojekt där följande bör nämnas

Mistra Future Fashion

Här fokuseras på den cirkulära affärsmodellen istället för dagens mer linjära affärsmodell när det gäller textilier. Textilia deltar i två olika delprojekt ”P5 – Reuse and Recycling and End-of-life issues” samt i ”P6 – Fashion for the public sector”

Bio innovation

Här är fokus att etablera en ”närodlad” textil i Sverige. Textilia har deltagit i ett delprojekt som fokuserar på hur man kan få till mekanisk och kemisk separering av textilfibrer från kasserade textilier för att möjliggöra nyproduktion med återvunna fibrer.

Miljöstipendium

Textilia har inrättat ett årligt miljöstipendium för att premiera och uppmuntra studenter till att engagera sig inom textil och miljö. Syftet är att bidra till forskning och utveckling om hur textilserviceföretag kan minska sin miljöpåverkan genom textilierna.
Vi ser även kontinuerligt över möjligheten till olika samarbetsprojekt. Under 2017 blev en del av våra kasserade lakan till nattskjortor åt gästerna på ett högkvalitetshotell i Stockholm.

CSR-ambitioner för Textilia

Är 2020 ska Textilias 5 största tvätterier klara Svanemärkets krav för tvätt- och textilservice.
Under 2018 ska alla våra textilproducenter i riskländer ha en uppdaterad revisionsperiod och ha uppnått ett godkänt resultat när de revideras enligt BSCI eller SA 8000.

Läs hela vår hållbarhetsredovisning tillsammans med DFD här.