fbpx

Uppförandekod

Textilias uppförandekod - Code of Conduct

Textilia ställer höga krav på sin verksamhet och tar ansvar för den påverkan den har på miljön och samhället. Vi strävar efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare och vi ställer samma höga krav på våra importörer och deras producenter.

Uppförandekod

Vi är medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) och genom att använda oss av den gemensamma uppförandekoden – amfori BSCI Code of Conduct – säkerställer vi att våra leverantörer av textilier erbjuder en säker arbetsmiljö med respekt för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.
Amfori BSCI Code of Conduct hänvisar till internationella konventioner, såsom deklarationen om mänskliga rättigheter, FN: s vägledande principer för näringsliv, OECD: s riktlinjer, FN: s globala fördrag samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och rekommendationer för att förbättra arbetsförhållandena i försörjningskedjan.

Läs hela uppförandekoden här (engelsk version)

Uppförandekod - amfori BSCI Code of Conduct

Klicka på bilden för att förstora den.

Uppföljning

Vi för kontinuerlig dialog med våra importörer och tydliggör vår kravbild, exempelvis vid avtalstecknande. De i sin tur måste förmedla kraven gentemot sina producenter och underleverantörer och signera vår uppförandekod. Importören har ansvaret för att säkerställa att producenter i riskländer har en aktuell och godkänd revisionsstatus. Textilia följer upp detta kontinuerligt och kan vid behov initiera egen revision. Efter revision erhåller vi en revisionsrapport där eventuella avvikelser tydliggörs och producenten erhåller en status på A-ZT.

Avvikelser

Om status är C-ZT så tar enheten fram en handlingsplan (Corrective Action Plan) och en återrevision genomförs inom 6 månader. Om avvikelser kvarstår genomför Textilia en fördjupad diskussion med importören som i sin tur för dialog med producenten. Om producenten visar på vilja att korrigera sina brister ges en fortsatt tid för korrigering och sedan ytterligare återrevision. Om producenten inte visar vilja att korrigera sina brister kommer Textilia tillsammans med importören fatta beslut om att byta producent.

Målsättning

Vi förmedlar information om utbildningar som genomförs lokalt för producenter på deras eget språk för att på så sätt öka kunskapen lokalt om säkerhet, arbetsmiljö, arbetstagarnas rättigheter, mänskliga rättigheter, miljö samt anti-korruption. Målsättningen är att Textilias importörer och producenter ska ta socialt ansvar för sin tillverkning och sina medarbetare. Långsiktigt betyder detta:

  • Våra producenter i riskländer ska genomgå hel revision vartannat år.
  • Alla producenter ska uppnå resultatet A-C